Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Informácie Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Usmernenie

 

Reklamačný poriadok upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, ak vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru. Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený len u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho. Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie z hygienických dôvodov očistený.

Praktické informácie

 

  1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
  2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

 

Podmienky pri reklamácii

 

  1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
  2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
  3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
  4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
  5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
  6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom.
  7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia.
  8. Počas trvania reklamačného konania neposkytujeme, ani nezapožičiavame náhradný tovar.

 

Ako uplatniť reklamáciu

 

  1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu osobne priamo v prevádzke predávajúceho príp. poštou, zaslaním na adresu predajne – Dogshop&dogsalon Čikislav, Clementisove Sady 1614, 924 01 Galanta, Slovensko. Zásielku pošlite doporučene a poistenú na uvedenú adresu, keďže predávajúci neručí za jej prípadnú stratu. Ak zásielku pošlete s typom doručenia “na poštu” – nebude prevzatá. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Pozor: objednávka nie je nákupný doklad! Z kamennej predajne slúži ako doklad o kúpe “blok” z registračnej pokladne. Pri nákupe cez online e-shop treba predložiť originál faktúru.
  2. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
  3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

 

 

Chyby tovaru, ktoré nie je možné odstrániť

 

 1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby ma zákazník právo:
  požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar). Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.
 3.  V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Lehota pri uplatnení reklamácie

 

 1. Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru si hradí kupujúci a nie je predávajúci.
 2.  Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Reklamačné konanie začína plynúť dňom doručenia všetkého potrebného k reklamácii a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.
 4. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Kontakt

Sídlo:

wellhome s.r.o

Sidl. Jas 932/1

Galanta 924 01

 

Prevádzka:

Chovateľské potreby

Dog Shop & Dog Salon Čikislav

Vajanského 871/7

Galanta 92401

 

Tel: 0907 654 928

Copyright 2022 - 2024 © cikislav.sk